• Bare bedre bådforsikring !

  Der er mange gode grunde til at vælge, at tegne forsikringen på din lystbåd i Dansk Fartøjsforsikring:

  • Fast takseret police kan tilbydes for visse bådtyper dvs. "Nyt for gammelt "     
  • Ingen procentvis begrænsning for dækning af mast og rig, hvis fast takseret police er valgt.
  • Ingen procentvis afskrivning på påhængsmotor, drev, sejl og presenninger, hvis fast takseret police er valgt
  • Bådtrailer kan medforsikres
  • Bådstativ kan medforsikres
  • Bådtelt kan medforsikres
  • Trolling- og fiskeudstyr kan medforsikres
  • Forsikringen kan udvides til at dækkes sejlads hele året
  • Dækker kapsejlads, dog ikke på halv- og helprofessionel basis.  
  • Rabat på præmien  hvis man er i besiddelse af en nautisk uddannelse eks. speedbådscertifikat, duelighedsbevis eller yachtskippereksamen 
  • Rabat på præmien  såfremt båden er forsynet med elektronisk tyverisikring 
  • De fleste medarbejdere hos os har en maritim uddannelse enten som navigatør eller maskinmester.
  • Døgnbemandet vagtelefon i tilfælde af havari

  Som det fremgår af ovenstående så kan en bådforsikring sammensættes af flere forskellige forsikringsdækninger alt efter behov.

  Vi er ikke tilhængere af "pakkeløsninger" hvor du som kunde får en masse forsikringsdækninger, som du måske slet ikke har behov for.

  Vi er tilhængere af individuelle forsikringsløsninger - hvor du kun betaler præmie for dit faktiske forsikringsbehov.

  Tag derfor en uforpligtende kontakt til os for en drøftelse af netop dit forsikringsbehov. Vi mener det har en værdi, at vi kender hinanden og således får afstemt forventingerne til samarbejdet samt at der opnås enighed om forsikringssummer og -betingelser.

  Nedenfor kan du læse meget mere om vores dækninger og øvrige muligheder og regler.  

 •  
  Ansvarsforsikringen

  dlf_content_01

  Lystfartøjsforsikringens ansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar du som bådejer kan blive pålagt, hvis andre fartøjer eller personer kommer til skade som følge af fejl fra din side.

  Ansvarsforsikringen er et forlangende i de fleste havne og sejl- og motorbådsklubber.

  Vi tilbyder ikke at tegne ansvarsforsikringen enkeltstående. Den tegnes kun i kombination med kaskoforsikringen.

 •  
  Kaskoforsikringen

  Lystfartøjsforsikringens kaskoforsikring dækker de fleste typer skader på båden, fx ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan f.eks. være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til fartøjet.

  Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, ankre og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande der kan ligestilles hermed. Ligeledes dækkes almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer.

  Er fartøjet rigget til fritidsfiskeri kan dette medforsikres - herunder fiskeredskaber - og ligger fartøjet på trailer - kan traileren ligeledes medforsikres.

  Kaskoforsikringen kan udvides til også at omfatte retshjælpsdækning.

  Kaskoforsikringen er ofte et krav, hvis der er pant i båden

  I Dansk Fartøjsforsikring kan du vælge mellem:

  • en fast takseret police, hvor underforsikring ikke gøres gældende
  • en police baseret på dagsværdi, hvor der gælder visse afskrivningsregler

  Hvis det aftales anvender vi den praksis, at en af vores medarbejdere gennemgår fartøjet sammen med fartøjets ejer. Vi tror på det har en værdi, at vi personligt møder hinanden, eller drøfter sagen telefonisk, forinden forsikringen tegnes for således at opnå enighed om forsikringssummer og forsikringsbetingelser. 

  Ved fast takseret sum  gennemgår og fastsætter forsikringssum for: 

  • Fartøjets skrog
  • Fartøjets motor
  • Fartøjets elinstallationer og elektronik
  • Fartøjets udrustning iøvrigt
  • Mast og rig - for sejlbåde / motorsejlere

  I forbindelse med indtegningen vil der endvidere også blive talt om fortøjningernes dimensioner. Der vil endvidere også være krav om elektronisk tyverisikring for visse bådtyper.

  Vi anvender med andre ord den praksis som igennem mange år også har været gældende, når vi indtegner erhvervsfartøjer.

  Kaskoforsikringen er bonusreguleret dvs. efter første hele forsikringsår, efter en 1. april, og efter indtegningen, gives 5 % trinrabat om året på kaskopræmien, ved skadesfri sejlads. Denne trinrabat gives i maksimal 3 år. Eventuel bonusrabat givet ved indtegningen fratrækkes i 3 års trinrabatperioden. Ved skade mistes rabatten. Ny optjening af skadesbonus påbegyndes umiddelbart efter, dog tidligst ved førstkommende hovedforfaldsdato efter skadesbehandlingens afslutning. 

 •  
  Ulykkesforsikringen

  Dækker følgerne af et ulykkestilfælde der rammer sikrede eller op til 6 ombordværende personer i det forsikrede fartøj, eller mens de går ombord eller i land fra fartøjet. 

  Forsikringsdækningen omfatter:

  • Dækning ved invaliditet
  • Dækning ved død
  • Dækning ved tandskade
 •  
  Husbåd

  Vi kan også forsikre din husbåd !

  Er du ejer af en husbåd som anvendes til beboelse eller restaurant med mere, så kan du også forsikre denne i Dansk Fartøjsforsikring A/S.

  Vi kan tilbyde at kaskoforsikre på nærmere aftalte fordelagtige betingelser. Vi kan desværre ikke tilbyde forsikring til husbåde med indstalleret motor til egen fremdrift.   

  Vi giver gerne et uforpligtende forsikringstilbud på "husbåden", men det er på betingelse af en godkendt besigtigelse.

  Vi besigtiger husbåden - og det er naturligvis uden udgift for dig !

  Forinden vil vi dog gerne se: 

  • Bådens papirer, dvs. målebreve, besigtigelsesrapporter m.v.
  • Fotos af båden.
  • Desuden er det vigtigt at få oplyst, om husbåden har egen fremdrift. 

  Tilbud kan fås ved at bestille dette her på siden under fanen "Få tilbud" - vælg herefter erhvervsfartøjer - og find "Husbåd" under fartøjets art.

  Øvrig dokumentation kan sendes til dfff@dfff.dk

  Spørgsmål kan rettes til os på telefon 96 31 85 85

 •  
  Præmieberegning

  Præmien beregnes bl.a. ud fra bådtype, motortype, max hastighed i knob. Tilbud er dog altid baseret på et efterfølgende vurdering af fartøjet inden forsikringen etableres. Denne vurdering kan medføre en stigning i præmieberegningsgrundlaget.

  Der opkræves endvidere en lovbestemt statsafgift på 1,34% af forsikringssummen.

  Der opkræves også et beløb pr. police på 40 kr. (2016) til dækning af policeadministration og forsendelsesomkostninger.

  Præmien indeksreguleres årligt jf. det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks.

  Forskellen mellem indeks 2016 2. kvartal og 2017 2. kvartal udgør 2,3.

  Indeksreguleringen er således 2,3% som præmien vil blive forhøjet med i 2018.  

 •  
  Almindelige oplysninger

  Ved tegning af forsikring skal du være opmærksom på, at som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring. Du skal derfor være opmærksom på, at visse skader kan være dækket af anden forsikring. Personlige effekter der tilhører ombordværende personer kan f.eks. også være dækket på deres egne indboforsikringer. Den dækning du har for personlige effekter er således subsidiær i forhold til en dækning du måtte have på en tegnet indboforsikring.

  Vi tilbyder kun tegning af forsikring efter forudgående godkendelse af fartøjet og eventuelt i form af en besigtigelse, som foretages af en af vores medarbejdere. 

 •  
  Forsikringsdækningsperiode

  Forsikringen dækker for sejlads i perioden fra 1. april til og med 15. november.

  Vintersejlads kan medforsikres mod tillægspræmie. Dækningen udvides i så fald til at omfatte perioden fra 16. november til 31. marts.

  Henliggen i vandet i godkendt A havn er tilladt hele året - såfremt der er tegnet vinterdækning. I modsat fald er der ikke dækning på forsikringen såfremt der sker skade på fartøjet mens det befinder sig i vandet i denne periode.

 •  
  Løbetid for forsikringsaftalen

  Forsikringsaftalen tegnes første gang med dækningsperiode frem til 1.april herefter fornyes forsikringsperioden automatisk løbende fra 1.april til 31.marts medmindre du eller Dansk Fartøjsforsikring A/S opsiger den skriftligt, eller båden er solgt forinden.

 •  
  Ved opsigelse af forsikringsaftalen

  Forsikringsaftalen fortsætter indtil du eller Dansk Fartøjsforsikring opsiger den med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald.

  Mod et gebyr på kr. 64 (indeks 2014) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

  Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr på kr. 640 (indeks 2014) beløbene indeksreguleres.

  For opsigelse i tilfælde af skade eller ved ejerskifte gælder særlige regler.

 •  
  Selvrisiko

  Skader der er dækket af fartøjets kaskoforsikring.

  - selvrisiko vil fremgå af policen

  Der beregnes ikke selvrisiko af skader der er omfattet af fartøjets ansvarsforsikring og ulykkesforsikring.

  Selvrisiko på retshjælpsforsikringen udgør 10 % af skaden, dog minimum 2.500 kr.

  Såfremt der ønskes en anden selvrisiko kan der tages kontakt til hovedkontoret på tlf. 96 31 85 85.

 •  
  Ved skade

  Har du været ude for en skade skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Dansk Fartøjsforsikring A/S.

  Mandag - torsdag mellem 0900-1500 og fredag 0900 - 1300 på telefon 96 31 85 85.

  Du kan også sende en mail til dfff@dfff.dk

  Oplys følgende:

  1. Navn, adresse, postnummer og by
  2. E-mailadresse og telefonnummer 
  3. Oplys dit policenummer
  4. Beskriv hændelsesforløbet. Hvad er der sket og hvor er det sket 
  5. Beskriv hvad der er sket af skade på fartøjet  

  Ved akut havaritilfælde kan du ligeledes ringe på telefon 96 31 85 85 (vagttelefon).

  I tilfælde af skader er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende. Ovenstående beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Lystfartøjsforsikring.

 •  
  Forsikringsbetingelser m.m.

  Det er vigtigt for os, at vi kender hinanden!

  De fuldstændige forsikringsbetingelser fremgår af nedenstående link. 

  Er der spørgsmål står vi gerne til rådighed med nærmere forklaringer. Blot kontakt os i så henseende.

 •  
  Fortrydelsesret

  Fortrydelsesretten gælder alene for private forsikringer.

  Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer:

  1. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
  2. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg).
  3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

  Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens § 34i og 34e.

  Fortrydelsesfrist

  Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.

  1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
   1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
   2. Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten
  2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
   1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
   2. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail
   3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at  det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

  Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3, har du frist til og med onsdag den 17.

  Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

  Hvordan fortryder du?

  Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller e-mail dfff@dfff.dk

  Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

 •  
  Sejladsområde

  Forsikringen dækker, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 52 grader nordlig bredde. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.

   

 •  
  Hvad forsikrer vi ikke !

  Vi kan ikke tilbyde at tegne forsikring på lystfartøjer jf. nedenstående:

  • Udlejningsbåde med/uden fast skipper
  • Vandscootere, jetbikes, jetbåde og Jetski
  • Kajaker, kanoer, kaproningsbåde og vandcykler
  • Windsurfere (sejlbrætter)
  • Fartøjer specielt bygget til motorrace
  • Både hvis topfart i knob overstiger 35
  • Både som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor
  • Træbåde belagt med glasfiber
  • RIB både
  • Fartøjer på 25 bruttoregistertons eller derover
  • Selvbyggede både
  • Trimaraner
  • Både som deltager i regatta
  • Både som er bygget af andet materiale end glasfiber, aluminium og træ
  • Både som deltager i enhver form for kapsejlads, dog undtaget lokale klubsejlads
  • Ferrocementbåde
  • Både kun  bygget til racingformål
  • Hydrofolls
  • Hovercrafts
  • Alle former for vandsport - dog vandski undtaget