• Kaskoforsikring

  dfff_content_01

  Hvilke fartøjer kan tegne forsikring
  Vi forsikrer mindre erhvervsfartøjer såsom passagerfartøjer, arbejds- og projektfartøjer, turbåde, færger, husbåde og kommercielle lystfiskerfartøjer m.m.  

  Vi tilbyder:

  Kaskoforsikring der dækker enhver forsikringsbegivenhed der rammer eget fartøj, eller hvis man er ansvarlig for skader udenfor fartøjet. Dækningseksempler er f.eks.: Skade som følge af forlis, stranding, brand og kollision samt trediemands ansvar.

  Maskinskadedækning
  Kaskoforsikringen kan udvides til at dække skader opstået i fartøjets maskineri. Det kan eksempelvis være skade som følge af brud i fartøjets hovedmaskineri, hjælpemaskineri, gear og skruetøj.

  Kaskointeresseforsikring
  Kan tilbydes. Max. 25% af kaskoforsikringssummen.

  Lovpligtige arbejdsskadeforsikring:
  I samarbejde med Gjensidige Forsikring tilbyder vi den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

  Andre dækninger eksempelvis:
  Tidstabsforsikring, Reders udredning, panthaverinteresseforsikring og forsikring af forsikringspræmie.  Derudover en særlig dækning: Mast, rig og sejlføringsforsikring (for ældre bevaringsværdige fartøjer / museumsskibe).     

 •  
  Ansvarsforsikring P&I

  En skipper kan blive ansvarlig for en personskade, der er sket på fartøjet. Det kan være på et besætningsmedlem, en reparatør eller en person der befinder sig om bord af anden årsag. Skadeserstatninger kan i dag blive meget store. Der kan indgås en tillægsforsikring for dette.

  Medtages betalende passagerer så skal der tegnes passageransvarsforsikring. Se mere om dette under fanen "Passageransvarsforsikring"

  Endvidere dækkes eksempelvis oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk assistance i forbindelse med en dækningsberettiget skade på forsikringen.

  Forsikringen for 3. personansvar og/eller passageransvar er 100% genforsikret via Dansk Fartøjsforsikrings agenturaftale med visse underwriters hos Lloyds of London via Osprey Underwriting Agency Ltd. - under binding authorithy reference nummer B0702RC007630.

 •  
  Passageransvarsforsikring

  Forsikringen dækker forsikredes ansvar for personskade og tab af menneskeliv samt tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage eller anden bagage i henhold til den danske sølovs bestemmelser og begrænsninger om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passager.

  Forsikringen dækker op til 400.000 SDR pr. passager ved personskade og tab af menneskeliv. Ved tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage, dækker forsikringen op til 2.250 SDR, og for anden bagage end håndbagage op til 3.375 SDR.

  Modværdien i danske kroner af 1 SDR oplyses til enhver tid af hovedkontoret.

  En ændring af Søloven pr. 31.12 2012 har medført, at der pr. 1.4 2013 er forsikringspligt for passageransvaret samt, at der er indført objektivt ansvar for personskade, som indtræffer som følge af en søulykke. En søulykke defineres som kæntring, skibsbrud, kollission, stranding, eksplosion, brand ombord og skibsfejl.

 •  
  Præmiebetaling

  Præmien opkræves kvartårligt. Hovedforfald på policen er 1. april.

  Præmien indeksreguleres årligt med det af Danmarks Statistik opgjorte timelønsindeks.

  Indeksreguleringen for 2018 udgør 2,3 %