• Kaskoforsikring

  4

  Hovedpolicen
  Hovedpolicen omfatter en kaskoforsikring der dækker enhver forsikringsbegivenhed der rammer eget fartøj, eller hvis man er ansvarlig for skader udenfor fartøjet. 

  Dækningseksempler er: Forlis, stranding, brand, kollision, maskinhavari, bugsering, tidstab, svamp, og osmose.

  Kaskoforsikringen tegnes som en fast takseret police dvs. at aldersfradrag ikke gøres gældende ved skade.

  Selvrisiko fremgår af §36 i vedhæftede forsikringsbetingelser.

  Hvad omfatter kaskoforsikringen:
  1. Fartøjets skrog og styrehus
  2. Fartøjets maskineri
  3. Fartøjets inventar og diverse installationer og udstyr som er optaget i den udfærdigede specificerede vurdeingsattest

  Fangstforsikring
  Hvis skibet bliver udsat for en forsikringsbegivenhed går fangsten som regel tabt. Den del af fangsten der befinder sig under dæk, kan medforsikres.

  Redskabsforsikring
  Redskabsforsikringen dækker for eksempel ved forlis, brand og maskinhavari, hvor man må efterlade redskaberne i havet. Der kan udbetales bjærgeløn for redskaber. Endvidere erstattes tyveri fra aflåsede rum.

  Tidstabsforsikring (udover standarddækningen)
  Kan medforsikres, og dækker det tab som lides når fartøjet ligger uvirksomt hen i forbindelse med skade.

  Reders udredning
  Kan medforsikres, og omfatter proviant, olie og andre lignende genstande ombord, og som er bestemt til forbrug eller midlertidig forbrug i fartøjet. 

  Kaskointeresseforsikring
  Kan medforsikres, og omfatter den interesse fartøjets ejer har i fartøjets indtjeningsmulighed, og som er udover den værdi der ligger i kaskopolicens forsikringssum og fartøjets salgssum.

  Panthaverinteresseforsikring
  Kan medforsikres, og omfatter forsikring af panthavers interesse i et nærmere aftalt omfang.   

 •  
  Ansvarsforsikring P&I

     

  En skipper kan blive ansvarlig for en personskade, der er sket på fartøjet. Det kan være på et besætningsmedlem, en reparatør eller en person der befinder sig om bord af anden årsag. Skadeserstatninger kan i dag blive meget store. Der kan indgås en tillægsforsikring for dette.

  Medtages betalende passagerer så skal der tegnes passageransvarsforsikring. Se mere om dette under fanen "Passageransvarsforsikring"

  Endvidere dækkes oliespild, forurening og vragfjernelse samt juridisk assistance i forbindelse med en skadebegivenhed som er omfattet af forsikringen.

  Forsikringsdækningen for 3. personsansvar og/eller passageransvar er 100 % genforsikret via Dansk Fartøjsforsikrings agenturaftale med visse underwriters hos Lloyd's of London via Osprey Underwriting Agency Ltd. - under binding authorithy reference nummer B0702RC007630. 

 •  
  Passageransvarsforsikring

  Forsikringen dækker forsikredes ansvar for personskade og tab af menneskeliv samt tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage eller anden bagage i henhold til den danske sølovs bestemmelser og begrænsninger om transportørers erstatningsansvar ved søulykker under søtransport af passager.

  Forsikringen dækker op til 400.000 SDR pr. passager ved personskade og tab af menneskeliv. Ved tab, som skyldes bortkomst eller beskadigelse af håndbagage, dækker forsikringen op til 2.250 SDR, og for anden bagage end håndbagage op til 3.375 SDR.

  Modværdien i danske kroner af 1 SDR oplyses til enhver tid af hovedkontoret.

 •  
  Bugserforsikring

  Se her de specifikke regler for vores bugseringsforsikring.

 •  
  Produktansvarsforsikring

  Erstatningsansvar kan opstå i flere situationer, men de typiske er, som følge af salg af mangelfulde varer og misligholdelse af kontrakter. Ved salg af mangelfulde varer, kan der ydermere ifaldes et produktansvar, såfremt den solgte genstand, ikke blot er mangelfuld, men tilmed ødelægger andre af købers genstande Herudover kan erstatningsansvar opstår som følge af, at andres personers genstande beskadiges.

  Der er fire grundlæggende betingelser der skal være opfyldt, førend et erstatningsansvar kan realiseres, uanset hvilke af ovenstående tre muligheder erstatningsansvaret baseres på. Betingelserne er som følger

  1.        Der skal være et ansvarsgrundlag

  2.        Der skal være indtrådt et økonomisk tab

  3.        Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og tabet

  4.        Tabet skal være en påregnelig følge af skaden

  Du kan således have et behov for at få dette dette ansvar.

  Forsikringsdækningen tegnes via samarbejdspartner.

 •  
  Præmiebetaling

  Præmien betales kvartårligt. Hovedforfaldsdatoen på policen er 1. april.

  Præmien indeksreguleres årligt efter det af Danmarks Statistik oplyste timelønsindeks. 

  Præmien indeksreguleres i 2017 med: 2,3 %